Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Spooktochten Zeerijp

 

 • Alle deelnemers aan de Spooktochten van Zeerijp gaan, door deelname aan het evenement, akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om starttijden te wijzigen, in geval van bijzondere omstandigheden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van extreme weersomstandigheden, met het oog op de veiligheid van de deelnemers, de tocht af te gelasten. De deelnemer zal in voorkomend geval de mogelijkheid geboden worden om in overleg, op een nader te bepalen tijdstip, de tocht te lopen. Indien geen andere datum vastgesteld kan worden, kan de deelnemer kiezen voor restitutie van het volledige, reeds door hem voor de afgelaste tocht, betaalde bedrag.
 • De tocht wordt gelopen in groepen van minimaal 8 en maximaal 11 personen. De organisatie heeft het recht hiervan af te wijken indien dit nodig blijkt. Inschrijvingen met kleine aantallen deelnemers worden samengevoegd in samengestelde groepen.
 • Deelnemers dienen gemakkelijke loopschoenen te dragen en voor een buitenactiviteit geschikte kleding.
 • Het is ten strengste verboden de medewerkers van de spooktocht (spoken en organisatie medewerkers) te belemmeren tijdens hun werkzaamheden. Lichamelijk contact met de spoken is niet toegestaan, ook zullen de spoken u niet aanraken.
 • Het gebruik van zaklantaarns door deelnemers, tijdens het lopen van de route, is niet toegestaan. Bij calamiteiten mag uiteraard wel gebruik gemaakt worden van zaklantaarns en/ of andere mobiele apparaten. 
 • Aanwijzingen door, of namens de organisatie, dienen te allen tijde door deelnemers te worden opgevolgd.
 • Bij eventuele calamiteiten dienen deelnemers contact op te nemen met de organisatie, of vrijwilligers langs de route op de hoogte te brengen. Zij zullen dan de organisatie informeren.
 • Met het oog op de veiligheid van de deelnemers zal de organisatie zorg dragen voor minimaal twee gediplomeerde EHBO medewerkers tijdens de tocht. Deze zullen een EHBO post inrichten in het Dorpshuis "Bij Jacobus" Zeerijp, Borgweg 9, 9914 PC te Zeerijp.
 • Bij terugtrekking of het niet op de overeengekomen datum en plaats aanwezig zijn van de deelnemer, wordt het reeds door de deelnemer betaalde bedrag voor de te lopen tocht niet door de organisatie gerestitueerd.
 • Deelnemer dient uiterlijk 15 minuten voor de overeengekomen definitieve starttijd aanwezig te zijn in het Dorpshuis "Bij Jacobus" Zeerijp, Borgweg 9 te Zeerijp.
 • Alle deelnemende personen dienen 12 jaar of ouder te zijn. Een jongere deelnemer kan alleen meedoen onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.
 • Deelnemers die zwanger zijn, hartklachten hebben of anderszins lichamelijke of geestelijke klachten hebben worden afgeraden om de tocht te lopen. Deelname aan de Spooktochten van Zeerijp geschiedt geheel op eigen risico.
 • De organisatie houdt zich niet aansprakelijk voor door deelnemers geleden schade en/of opgelopen lichamelijk of psychisch letsel.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die onder invloed van alcohol of andere verdovende/geestverruimende middelen verkeren deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.
 • Het nuttigen van alcohol/drugs is voor en tijdens de tocht niet toegestaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers, die vóór of tijdens de tocht wanordelijk gedrag vertonen, deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt geen restitutie van reeds betaalde gelden plaats. (Controle zal aanwezig zijn).
 • Deelnemende groepen hebben een startnummer gekregen. Deelnemers zijn verplicht dit startnummer te noemen als hier door de medewerkers van de Spooktochten naar gevraagd wordt. Bij weigering kan de (verdere) toegang tot de Spooktochten ontzegd worden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten deelnemers van de route te verwijderen.
 • Deelnemers dienen te allen tijde de aangegeven route te blijven volgen. Het is niet toegestaan om zich buiten de afscheiding, aangegeven door linten, te begeven. Het is niet toegestaan om zich buiten de paden in het bos te begeven.
 • Linten en markeringen mogen door deelnemers niet verplaatst of veranderd worden.
 • Schade veroorzaakt aan zaken en/of personen van de organisatie zal door de organisatie op de aansprakelijke worden verhaald.
 • Bij deelname van minder deelnemers dan middels het opgave formulier aangemeld, zal de overeengekomen totaalprijs gehandhaafd blijven. Indien meer deelnemers dan opgegeven mee wensen te doen zal door de organisatie bezien worden of dit mogelijk is.
 • Deelnemers aan de Spooktochten van Zeerijp geven toestemming voor het publiceren van beeld- en geluidsmateriaal dat tijdens het evenement gemaakt wordt. Het betreft foto- en videomateriaal, maar ook geluidsopnames kunnen gemaakt worden. Deelnemers die bezwaar willen maken tegen het publiceren van genoemd materiaal dienen dit uitdrukkelijk te melden bij de organisatie.
 • In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.

 

                Spooktocht Commissie Zeerijp

                Geja Smid, Johannes Schollema, Bouko Zijlstra en Bart van de Kleut

                Postadres: Garsthuizerweg 3

                9914 TJ  Zeerijp

                Tel: 06-42964916

                e-mail: info@spooktochtzeerijp.nl

 

 

 

Copyright: Spooktochten Zeerijp